Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 66

ogłasza zapytanie ofertowe na dzierżawę lokalu o pow. uż. 39,40 m(2) oraz lokalu o łącznej pow. uż. 141,70 m(2)  znajdującego się w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 73 w Klarysewie na działce ewidencyjnej nr 11 o pow. 1775 m(2)  w obrębie 01-04, uregulowanej w KW Nr: WA5M/00273248/6, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przekazanej w użytkowanie wieczyste  Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66,  z przeznaczeniem na działalność kulturalną na okres 36 miesięcy.

  1. Opis przedmiotu dzierżawy: przedmiotem zapytania ofertowego jest nieruchomość gruntowa-lokal tj. lokalu na I piętrze o pow. uż. 39,40 m(2) oraz lokali na parterze o łącznej pow. uż. 141,70 m(2) znajdującego się w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 73 w Klarysewie na działce ewidencyjnej nr 11 o pow. 1775 m(2) w obrębie 01-04, uregulowanej w KW Nr: WA5M/00273248/6, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przekazanej w użytkowanie wieczyste  Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

    Nieruchomość będąca przedmiotem zapytania ofertowego przeznaczona została na cele kulturalne.
    Dzierżawca obowiązany jest przeprowadzić  remont w/w lokali  w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Dzierżawca obowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonać remontu w następującym zakresie:

Lokal na parterze:

- malowanie (dwukrotne malowanie wszystkich ścian i sufitów),

- uzupełnienie tynków,

- kompleksowy remont sanitariatów (wyburzenie ścianek działowych, ułożenie glazury, sprawdzenie     drożności łączy kanalizacyjnych),

- remont instalacji wodnokanalizacyjnej,

- zakup i montaż  sedesu;

- zakup i montaż umywalki;

- zakup i montaż kabiny natryskowej.

Lokal na I piętrze:

- malowanie  (dwukrotne malowanie wszystkich ścian i sufitów);

- uzupełnienie tynków;

- wymiana instalacji elektrycznej;

- zakup i montaż w pionie kuchennym zlewu;

- remont instalacji wodnokanalizacyjnej,

- zbudowanie łazienki, obejmujący w szczególności:

a) zakup i montaż sedesu;
b) zakup i montaż umywalki;
c) zakup i montaż kabiny prysznicowej.

W celu uniknięcia wątpliwości CBR zaznacza, iż ostateczny projekt, zakres remontu i sposób jego wykonania wymaga uzyskania akceptacji CBR. Dzierżawca w celu przeprowadzenia remontu obowiązany jest uzyskać wszelkie zgody odpowiednich organów wymagane w tym zakresie przez przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Do ceny czynszu dzierżawczego należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie  do 10-tego każdego miesiąca z góry.
    Oprócz czynszu Dzierżawca jest obowiązany:
a) dodatkowo uiszczać opłaty za media (prąd, woda, c.o.);
b) ponosić koszty utrzymania czystości, chyba że będzie o nią dbał we własnym zakresie;
c) ponosić koszty segregacji śmieci, chyba ze będzie dokonywał segregacji we własnym zakresie.

3. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
4. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: wolna od zobowiązań.
5. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Zapytanie ofertowe – na dzierżawę lokalu o pow. uż. 39,40 m(2) oraz lokalu o łącznej pow. uż. 141,70 m(2) znajdującego się w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 73 w Klarysewie na działce ewidencyjnej nr 11 o pow. 1775 m(2)  w obrębie 01-04, uregulowanej w KW Nr: WA5M/00273248/6, ” należy składać w sekretariacie  siedziby Centralnej Biblioteki Rolniczej,  do dnia 29.04.2019 r., do godz. 10.


    Pisemna oferta powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b. datę sporządzenia oferty,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego, stanem lokalu, oraz wzorem umowy i przyjmuje te postanowienia bez zastrzeżeń,
d. oferowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu:

-  za dzierżawę netto za miesiąc…………..za lokalu

-  za dzierżawę brutto za miesiąc…………..za lokal

e. oświadczenie, że oferent przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
f. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się wykonać remont dzierżawionych lokali wskazując stawkę kosztu remontu, którą zobowiązuje się ponieść.

6. Każdy z Oferentów w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę na całość zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Złożenie oferty częściowej skutkować będzie jej odrzuceniem.
7. Termin i miejsce wyboru oferty - 29.04.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej.
8. Oferty będą oceniane pod względem proponowanej wysokości czynszu miesięcznego za oba lokale oraz cenę kosztów remontu – kryterium wyboru ofert  - najkorzystniejsza cena (100 %).
9. Dyrektor zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert lub zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Jeżeli osoba, która wygrała zapytanie ofertowe nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, rozstrzygniecie zapytania ofertowego stanie się niewiążące.
11. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi do dnia 30.04.2019 r.
12. Dyrektor Biblioteki niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników zapytania ofertowego o jego wyniku albo o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru.
13. Podpisanie umowy dzierżawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – nastąpi w terminie wskazanym przez Dyrektora Biblioteki, w formie pisemnej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej, pokój nr 73 , telefon 22 380 98 40
15. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres do dnia 29.04.2019 r.