Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 66
ogłasza zapytanie ofertowe na dzierżawę ogrodu znajdującego się na tyłach siedziby Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66,  stanowiącej część działki nr 39,2  92 o pow. 700 m2, zapisanej w KW nr WA4M/00130897/9, z przeznaczeniem na działalność kulturalną na okres 30 miesięcy.

 1. Opis przedmiotu dzierżawy: przedmiotem zapytania ofertowego jest nieruchomość gruntowa-ogród  stanowiąca część działki nr 39,2  92 o pow. 700 m2, położonej na tyłach siedziby Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, zapisanej w KW nr WA4M/00130897/9, stanowiącej własność Biblioteki.

  Nieruchomość będąca przedmiotem zapytania ofertowego przeznaczona została na cele kulturowe - ogród

  Zagospodarowanie ogrodu należy przeprowadzić w terminie do jednego miesiąca od dnia podpisania umowy dzierżawy.

 2. Do ceny czynszu dzierżawczego należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
  Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie  do 10 każdego miesiąca z góry.
  Oprócz czynszu Dzierżawca jest obowiązany uiszczać:
  a) Opłaty za media (prąd, woda);
  b)Utrzymanie czystości, chyba że będzie o nią dbał we własnym zakresie.

 3. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.

 4. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: wolna od zobowiązań.

 5. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Zapytanie ofertowe – ogród części działki nr 39,2 92 o pow. 700 m2 należy składać w sekretariacie  siedziby Centralnej Biblioteki Rolniczej, pok. nr 11, do dnia 11 stycznia  2019 r., do godz. 10.

 

    Pisemna oferta powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b. datę sporządzenia oferty,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego, stanem ogrodu, oraz wzorem umowy i przyjmuje te postanowienia bez zastrzeżeń,
d. oferowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu:

-  za dzierżawę netto za miesiąc…………..za ogród

-  za dzierżawę brutto za miesiąc…………..za ogród

e. oświadczenie, że oferent przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

6. Każdy z Oferentów w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę na całość zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Złożenie oferty częściowej skutkować będzie jej odrzuceniem.
7. Termin i miejsce części jawnej zapytania ofertowego  11.01.2019 r. godz. 10:15 w sekretariacie  siedziby Centralnej Biblioteki Rolniczej.
8. Oferty będą oceniane pod względem proponowanej wysokości czynszu miesięcznego za całość ogrodu  – kryterium wyboru ofert  - najkorzystniejsza cena (100 %).
9. Dyrektor zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert lub zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Jeżeli osoba, która wygrała zapytanie ofertowe  nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, rozstrzygniecie zapytania ofertowego stanie się niewiążące.
11. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi dnia 11.01.2019 r. o godzinie 15.00
12. Dyrektor Biblioteki niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników zapytania ofertowego o jego wyniku albo o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru.
13. Podpisanie umowy dzierżawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – nastąpi w terminie wskazanym przez Dyrektora Biblioteki, w formie pisemnej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej, pokój nr 73, telefon  22 380 98 40
15. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres do dnia 11 stycznia 2019 r.