Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Wybrano jako najkorzystniejszą: 

ofertę nr 4 złożoną przez firmę IMBUDIZOL Sp. z o.o., ul. Nowolipki 23 lok. 103, 01-006 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: 100% cena, oferta firmy IMBUDIZOL otrzymała największą liczbę punktów - 100. Oferta zgodna z zapisami zawartymi w SIWZ i ustawą Pzp.

 

Oferty złożyły również następujące firmy: 

   Oferta nr 1  Przedsiębiorstwo Budowlane „Górny” Jan Górny, 05-075 Warszawa, ul. Rejtana 24A;

   Oferta nr 2  2M Malinowski Sp. j., 05-152 Czosnów, ul. Warszawska 9; 

   Oferta nr 3  RENOVA Sp. z o.o., 00-672 Warszawa, ul. Piękna 47;  

   Oferta nr 5  „IZOEKSPERT” Rafał Tomczak, 15-535 Białystok, ul. Wiewiórcza 25; 

   Oferta nr 6  TERBUD Izolacje Budowlane Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30; 

   Oferta nr 7  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „HELION” Artur Dziechciarski, 

                        02-157 Warszawa, Al. Dwudziestolatków 4 lok.18; 

   Oferta nr 8  GÓR-BUD Grzegorz Górski, 07-120 Korytnica, Górki Grubaki 8; 

   Oferta nr 9  RESKON- Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, Wojciech Roman, 03-982 Warszawa, ul Bartosika2/7. 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100%.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

   Oferta nr 1  Przedsiębiorstwo Budowlane „Górny” Jan Górny, 05-075 Warszawa, ul. Rejtana 24A   -   89,20 pkt.

   Oferta nr 4  IMBUDIZOL Sp. z o.o., 01-006 Warszawa, ul. Nowolipki 23 lok.103   -   100,00 pkt.

Wytworzył : Małgorzata Horoś
Data wytworzenia: 19.02.2014
Opublikował w BIP: Maciej Kozłowski
Data opublikowania: 07.04.2016
Aktualizacja: Maciej Kozłowski
Data aktualizacji: 07.04.2016