Warszawa 10.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

  1. Działając zgodnie z §10 Ogłoszenia na zamówienie na usługi społeczne  Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 euro na: „Usługi ochrony osób i mienia”.
  2. Termin składania ofert upłynął w dniu 10.01.2020 r. O godz.:10.00
  3. Publiczne otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.01.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Instytutu w pokoju nr 16
  4. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęło 3 ofert.
  5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji, podał kwotę jaka Instytut zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 200 000 zł brutto (słownie: Dwieście tysięcy złotych brutto)
  6. Podczas otwarcia ofert, podano: nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w zawartych ofertach.

           

            Firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Minia "Lider" al. Krakowska 80 05-090 Raszyn

206424,00 zł netto

01 luty 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Nie dotyczy

Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy

2.

Biuro Ochrony Osób i

Mienia "Persona Group"  ul. Suwalska 14

 05-200 Wołomin

186132,96 zł netto

01 luty 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Nie dotyczy

Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy

3.

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki"

ul. Łucka 18 lok.1701A 00-845 Warszawa

183585,60 zł netto

01 luty 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Nie dotyczy

Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy