Ogłoszenie o zamówieniu Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

Zamawiający:

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa
tel. (48-22) 380 98 00, fax (48-22) 380 98 01
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 384655657, NIP 5252804887


Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o w zw. z art. 138h z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 t.j., dalej: „ustawa Pzp”), a jego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, z wyjątkiem art. 138o tejże. Zasady i przebieg postępowania regulują wyłącznie postanowienia niniejszej SIWZ z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 138o ustawy Pzp

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej wymienionych w Dziale VI ustawy Pzp.


Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi - : 22 3809 810
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są
Pan Sylwester Kulesza tel.: +48 501 499 899
Pan Michał Kurpiewski tel.: +48 509 950 110
w godzinach 9:00 – 15:00

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego.

3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą elektroniczną.
4. Korespondencja w formie pisemnej kierowana jest na adres zamawiającego wskazany w § 1 SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.Oferty można składać od dnia ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Sekretariacie Dyrektora Instytutu – pokój nr 11, podając nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę.
2. Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2020 r. o godz.10.00.
3. Zamawiający zwróci oferty złożone po terminie.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 10.01.2020 r. o godzinie 10.15 w pomieszczeniu nr. 16 Instytutu.
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie przy portierni Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust 4.

 

Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca wykona zamówienie w terminie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.


Szczegółowe warunki postępowania określa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ LUB INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Do pobrania:
SIWZ i załączniki