Warszawa dn. 20-12-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ul. Krakowskie Przedmieście 66 00-322 Warszawa

  1. Działając zgodnie z §10 Ogłoszenia na zamówienie na usługi społeczne Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 euro na: „Usługi ochrony osób i mienia”.
  2. Termin składania ofert upłynął w dniu 18-12-2019. o godz.: 10:00.
  3. Publiczne otwarcie ofert odbyło się w dniu 18-12-2019 o godz. 10:15 w siedzibie Instytutu w pokoju nr 16.
  1. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęło 2 oferty.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji, podał kwotę jaka Instytut zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 222000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych.)
  1. Podczas otwarcia ofert, podano: nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w zawartych ofertach.

Firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Licencjonowana Agencja Dektywistyczna Ochrony Osób i Mienia "LIDER" mgr Bohdan Szpakowski, 05-090 Raszyn; Al. Krakowska 80

202032,00 zł netto 248499,36 zł brutto

01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy

2.

„Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI" Sp. Z o.o.; ul. Lucka 18 lok 1701 A; 00-845 Warszawa

216964,80 zł netto 266949,06 zł brutto

01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy

 

Informacja z otwarcia ofert