Warszawa, dn. 06.12.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu na Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

 

Zamawiający:

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 360
tel. (48-22) 380 98 00, fax (48-22) 380 98 01
strona internetowa: www.cbr.gov.pl, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 000080619, NIP 525-15-74-557


Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o w zw. z art. 138h z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1020 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), a jego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, z wyjątkiem art. 138o tejże. Zasady i przebieg postępowania regulują wyłącznie postanowienia niniejszej SIWZ z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 138o ustawy Pzp

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej wymienionych w Dziale VI ustawy Pzp.


Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona zamówienie w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest
a. Pani Krystyna Szklarczyk
tel. 22 380 98 40, w godzinach 9:00 – 15:00 lub +48 513 219 232
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. Andrzej A. Krawczyk – tel. 22 380 98 42
w godz. 9:00 – 13:00


2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego.
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą elektroniczną.
4. Korespondencja w formie pisemnej kierowana jest na adres zamawiającego wskazany w § 1 SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Sekretariacie Dyrektora Biblioteki – pokój nr 11.
2. Termin składania ofert upływa dnia 14.12. 2017 r. o godz. 10.00

podając nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę.
3. Zamawiający zwróci oferty złożone po terminie.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 14.12.2017 r. o godzinie 10.15 w pomieszczeniu czytelni Biblioteki.
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie przy portierni Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust 4.


Szczegółowe warunki postępowania określa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ LUB INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Do pobrania:
- SIWZ i załączniki