Przepisy prawne

 

Statut Centralnej Biblioteki Rolniczej:

1. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego

2. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego

3. Zarządzenie nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego

 

 

Podstawy prawne działalności Biblioteki:

 1. Uchwała nr 912/55 Rady Ministrów dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej ;
 2. Zarządzenie nr 331 Ministra Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1955 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej;
 3. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnej Biblioteki Rolniczej;
 4. Zarządzenie nr 25 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego;
 5. Zarządzenie nr 29 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego;
 6. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012, poz.406 z późn.zm.);
 7. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 ze zm.);
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. nr 44 poz. 269 ze zm.);
 9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. nr 146 poz. 955 ze zm.);
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających  przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych (Dz. U. nr 148, poz. 970);
 11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna, lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. nr.21 poz.185);
 12. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lutego 2001 r. (znak DK VIII-5113-5/01) o włączeniu Centralnej Biblioteki Rolniczej do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;
 13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. (Dz. U. z 2008 r.  nr 205 poz. 1283);
 14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego  (Dz.U.poz.797);
 15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U. 2015 r., poz.19);
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.330 z późn.zm.);
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.);
 18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.).

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Maciej Kozłowski

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016 Data aktualizacji: 03.04.2017