Ponowne wykorzystanie informacji

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art.3 ustawy, a która nie podlega wyłączeniu na podstawie art.6 tej ustawy.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
• udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Centralnej Biblioteki Rolniczej,
• udostępniona na stronie domowej Biblioteki
• przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
• poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego (Biblioteka),
• udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
• informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
• informowania o zakresie odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane i przekazywane informacje,
• informowania o nazwisku, imieniu, pseudonimie twórcy lub artysty w przypadku informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez podmioty trzecie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO PRZEKAZYWANYCH NA WNIOSEK

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

OPŁATY

Informację sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu jej ponownego wykorzystania bezpłatnie. Biblioteka może pobierać opłaty, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

ŚRODKI PRAWNE

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź.zm).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz.718 z późn.zm.), z tym że:
• przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
• skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016  Data aktualizacji: 19.06.2017